EVÄSTEET

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.

TIETOTURVASELOSTE

Laatimispäivä 20.1.2019

1) Rekisterinpitäjä

Silmälasikeskus Forum, Y-tunnus: 2903542-6, Yrjönkatu 23 B, 00100 Helsinki, puhelin +358 9 648 864

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Tiia Rajala

3) Rekisterin nimi

Yrityksen sisäinen asiakasrekisteri, Optik. Rekisteri on tehty varta vasten asiakkaan tietojen käsittelyyn.


4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen, silmälasien vahvuuksien kirjaamiseen ja kehittämiseen, tilastointiin ja analysointiin


5) Rekisterin tietosisältö

Jokaisesta erillisestä (asiakkaana olevasta asiakkaasta) kerätään: etunimi, sukunimi, syntymäaika, käyntipäivät, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, yritys, silmälasityyppi, linssityyppi, kehyksen malli, sekä näköön liittyvät arvot, suosittelijat, harrastukset, mieltymykset sekä tilaushistoria

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden käynnin yhteydessä ilmoittamat tiedot tai asiakkailta muulla tavoin yhteydessä oltaessa saadut tiedot

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Järjestelmästä ei tehdä luovutuksia muuten kuin viranomaisvalvontaa varten. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tehdä siirtoja.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto: Tiedot tallennetaan sähköisesti.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Sähköisessä muodossa rekistereissä olevat tiedot on kryptattu, suojattu pitämällä käytettävä tietokone irti verkosta, sekä laitteen , että ohjelmien osalta salasanoin, jotka ovat vain henkilökunnan hallussa.

9) Tarkastusoikeus ja ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamisen rekisteristä eli hänellä on ns. "oikeus tulla unohdetuksi". Niin ikään on henkilöllä muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Myös nämä pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.